BMK Facebook

Projekt Unijny - "Akademia fizjoterapii"

Projekt pt „Akademia Fizjoterapii” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

nr projektu: POWR.05.04.00-00-0112/16
okres realizacji projektu: 2017.09.01 – 2019.04.30

Wartość projektu: 1 142 400,00 PLN

Lider projektu:
BMK Kucza i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław

Partnerzy projektu:
APeCe Sp. z o.o.
Ligotka 1
46-100 Namysłów

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

Wszelkie informacje i formularze zgłoszeniowe dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bmkprojekt.pl

Cel projektu:
Nabycie i formalne potwierdzenie kompetencji zawodowych w okresie od 09.2017 do 04.2019 r. przez co najmniej 85% spośród 800 uczestników/-czek projektu (UP: 480K i 320M), które zatrudnione są w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) i wykonują czynności zawodowe fizjoterapeuty, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji.

Do kogo skierowany jest projekt?:
Grupę docelową stanowią przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy są zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonują czynności zawodowe fizjoterapeuty.

Zaplanowane działania to 2-dniowe szkolenie podnoszące kompetencje w ramach jednego z kilkunastu proponowanych tematów. Każde szkolenie kończyło się będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu (po pozytywnej ocenie z egzaminu).
Objęcie wsparciem 800UP (480K) przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do wzmocnienia pozycji na rynku pracy i szans na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące. Działania w ramach projektu będą miały na celu wzmacnianie grupy, która jest niedoreprezentowana i jest w gorszej sytuacji na medycznym rynku pracy, m.in. poprzez zwiększenie dostępu do szkoleń dla kobiet.
Realizacja wskaźników produktu dla konkursu w ramach Działania 5.4 POWER na poziomie 20% szacowanej wartości planowanej do osiągnięcia w ramach konkursu liczby przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia objętych wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Zasady rekrutacji do projektu:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (dostępny w zakładce Pobierz).
Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje o tym poinformowana i skierowana na szkolenie po podpisaniu umowy szkoleniowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce Pobierz.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro projektu

czynne: pon-pt w godzinach 9.00-16.00

ul. Mińska 38
54-610 Wrocław

Telefon kontaktowy

+ 48 661 581 000