BMK Facebook

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - DOFINANSOWANIA


Czy wiedzą Państwo, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na udział w szkoleniach BMK?

BMK Szkolenia i Rehabilitacja Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pozwala to osobom bezrobotnym, pracodawcom oraz pracownikom na ubieganie się o refundację kosztów szkolenia ze środków Urzędów Pracy.

 

Numer ewidencyjny RIS: 2.02/00133/2015
Wpis do RIS: 21.07.2015 (aktualny na rok 2020)

 

 

 

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KFS?

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać określone wymogi:

1. Wsparciem mogą zostać objęci pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę  oraz ich pracodawcy prowadzący własną działalność i zatrudniający minimum 1 osobę (wniosek o przyznanie dofinansowania składa zawsze pracodawca).

2. Kwalifikować się do jednego z priorytetów przyznawania środków KFS na dany rok kalendarzowy (pełna lista priorytetów jest dostępna na stronie Internetowej Państwa PUP).

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

  • - wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  • - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  • - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

- W przypadku mikro przedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

- Pracodawca (zatrudniający powyżej 10 osób) starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

 

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

1. W pierwszej kolejności należy uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym do siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej  (a nie miejsca zamieszkania) -  czy planowany jest nabór wniosków z KFS oraz czy w danym roku urząd posiada jeszcze środki na ten cel. 2. Następnie Pracodawca musi przygotować wniosek na druku obowiązującym w danym urzędzie.
3. Do prawidłowego złożenia wniosku konieczne będzie przekazanie przez nas, jako organizatorów szkolenia kilku informacji oraz programu szkolenia i wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji. (Dokumenty te przekazujemy w momencie kiedy Państwo zgłoszą się na wybrane szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej www.bmk.com.pl oraz przekażą nam informację o ubieganiu się o środki KFS.

 

Jak co roku oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu formalności i wypełnianiu wniosków.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem organizacji szkoleń BMK:
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00
tel. 603 255 945
Pozdrawiamy
Zespół BMK

 

 

 

Istnieje również możliwość organizacji szkolenia przygotowanego zgodnie z Państwa potrzebami i wymaganiami oraz przeprowadzenia go w Państwa placówce. Wymaganiem jest udział minimum 10- 15 uczestników ( w zależności od tematyki i długości szkolenia/kursu).