BMK Facebook

Mechaniczne diagnozowanie i terapia (MDT) zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg. Metody McKenziego

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister), technicy fizjoterapii, studenci fizjoterapii (min. ukończony 3 rok), lekarze - specjaliści pediatrii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, rehabilitacji

OPIS METODY:

Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenziego w latach pięćdziesiątych i obecnie jest jednym z najpopularniejszych sposobów diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn na całym świecie. Ten system diagnostyczno-terapeutyczny znajduje swoje zastosowanie w leczeniu  schorzeń powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych oraz objawów wynikających ze zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych narządu ruchu. Od innych metod fizjoterapii wyróżnia się: oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu, odmiennym systemem klasyfikacji diagnostycznej oraz specyficznym podejściem do leczenia, które kreuje niezależność pacjenta oraz kładzie nacisk zarówno na edukację pacjenta podczas terapii, jak i profilaktykę po jej zakończeniu.

Badanie opiera się na protokołach diagnostycznych, które są  wystandaryzowane na potrzeby Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT), odrębnie dla każdego odcinka kręgosłupa oraz kończyn. Każdy protokół zawiera w pierwszej części bardzo dokładny wywiad chorobowy, pozwalający precyzyjnie ustalić topografię i rodzaj objawów, przeanalizować ich zachowanie się oraz zmienność w ciągu doby w zależności od przyjmowanych pozycji i wykonywanych czynności. Szczegółowy wywiad pozwala również na różnicowanie pomiędzy objawami pochodzenia mechanicznego, a objawami wynikającymi z poważnej patologii, bądź mających podłoże zapalne. Dopiero po tym etapie badania chory może zostać zakwalifikowany do kolejnej jego części, opartej na analizie reakcji objawów bólowych w odpowiedzi na powtarzane ruchy testujące lub statyczne pozycjonowanie. Zarówno dobór procedur jak i sposób analizy odpowiedzi objawów są ściśle określone przez metodykę badania, co oznacza, że każdy terapeuta MDT jest w stanie przeprowadzić badanie w ten sam, powtarzalny sposób.

Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia (MDT) jest więc nie tylko narzędziem terapeutycznym, jak ma to miejsce w przypadku wielu metod terapeutycznych, ale przede wszystkim skutecznym i wiarygodnym narzędziem diagnostycznym, posiadającym silne poparcie naukowe.

Celem bliższym postępowania z wykorzystaniem MDT, jest eliminacja przyczyny problemu bólowego i przywrócenie możliwe pełnej funkcji uszkodzonym wcześniej strukturom, nie zaś jedynie uśmierzenie objawów, które towarzyszą chorobie. Prowadzona równolegle edukacja w zakresie zabezpieczenia pacjenta przed kolejnymi nawrotami bólowymi, realizuje cel odległy jakim jest profilaktyka. Działania te są skojarzone z przekazywaniem pacjentowi wiedzy dotyczącej umiejętności samodzielnego opanowywania ewentualnych nawrotów w przyszłości.  Przy właściwie dobranym programie terapii i odpowiedniej ilości czasu poświęconego na leczenie, metoda ta pozwala pacjentowi nie tylko na redukcję objawów, ale również na samodzielne radzenie sobie z bólem, kreując tym samym niezależność pacjenta.

PROGRAM SZKOLENIA:

Kurs podstawowy MDT wg. Metody McKenziego składa się z 4 części, z których każda trwa 4 dni – 28 godzin zegarowych. Są one przedzielone kilkumiesięcznymi przerwami, umożliwiającymi konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką kliniczną i gromadzenie na tej podstawie doświadczeń, w zakresie stosowania MDT.
Kurs podstawowy kończy się Egzaminem Uwierzytelniającym Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Po jego pomyślnym złożeniu otrzymuje się prawo do używania tytułu Terapeuty Certyfikowanego w zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Cert. MDT) oraz stosowny certyfikat honorowany na całym świecie.

Część A MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Pierwsza część kursu podstawowego składa się z wykładów, dyskusji, demonstracji badania pacjentów i sesji praktycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z koncepcją metody McKenziego, wyposażenie ich w umiejętność przeprowadzenia badania z wykorzystaniem protokołu diagnostycznego MDT, postawienia właściwej diagnozy uwzględniającej kliniczne zespoły bólowe, oraz wybrania właściwej strategii terapii kręgosłupa lędźwiowego. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, którzy pacjenci mogą korzystnie zareagować na terapię mechaniczną, a także odróżniać pacjentów kwalifikujących się do samodzielnej terapii od tych, którzy mogą odnieść korzyść jedynie przy użyciu technik terapii manualnej. Podczas sesji praktycznych kursanci nabędą umiejętności dokonania właściwego wyboru procedur terapii manualnej oraz ich prawidłowego wykonania. Eksponowana jest także zasadnicza rola profilaktyki oraz edukacji pacjenta w zakresie metod radzenia sobie z ewentualnymi nawrotami.

Część B MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa

Druga część kursu podstawowego powraca do koncepcji z części pierwszej i za pomocą demonstracji badania pacjentów, wykładów, pracy grupowej i sesji praktycznych prezentuje skuteczność tych samych metod w odniesieniu do szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa. Prezentowana jest również diagnostyka różnicowa i terapia problemów związanych z odcinkiem szyjnym i piersiowym kręgosłupa, a także objawów specyficznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa, takich jak zawroty czy bóle głowy oraz objawy wynikające z uszkodzenia odcinka szyjnego po urazie typu „smagnięcie biczem”.

Część C MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyna dolna (kurs zaawansowany)

Kurs w formie czterodniowych warsztatów polega na pełnym uczestnictwie w praktycznym rozwiązywaniu problemów, klasyfikacji pacjentów z różnymi dolegliwościami kręgosłupa lędźwiowego i kończyny dolnej. Na segment C składają się: warsztaty w zakresie bardziej zaawansowanych technik manualnych, dogłębna analiza praktyki klinicznej uwzględniająca ćwiczenia w małych grupach, praktyczne rozwiązywanie problemów i demonstracja bardziej złożonych przypadków; diagnostyka różnicowa pomiędzy objawami wynikającymi z lędźwiowego odcinka kręgosłupa, a tymi których źródłem jest kończyna dolna lub jej obręcz, analiza przypadków pacjentów z objawami kończyny dolnej, diagnostyka obejmująca klasyfikację klinicznych zespołów bólowych MDT i opracowanie programu leczenia tych zaburzeń, oraz zapoznanie się z literaturą fachową i ewidencją naukową dotyczącą MDT.


Część D MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa oraz kończyna górna (kurs zaawansowany)

Czwarta część kursu, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na naukę zaawansowanych technik manualnych, pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu zaawansowanych problemów klinicznych, diagnostykę obejmującą klasyfikację klinicznych zespołów bólowych MDT oraz opracowanie programu leczenia tych zaburzeń. Część D obejmuje zagadnienia związane z kręgosłupem szyjnym i piersiowym oraz kończyną górną. Segment D jest integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie Metody McKenziego.

WYKŁADOWCY:

mgr Adrian Woźny - fizjoterapeuta, Dyplomowany Terapeuta (Dip. MDT) i Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty).
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wydziale Lekarskim, kierunku Fizjoterapia - magister fizjoterapii (2006). Ukończył liczne licencjonowane kursy z zakresu medycyny ortopedycznej i sportowej. W 2006 uzyskał tytuł  Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT). W 2009 roku w Rio de Janeiro zakończył egzaminem program dyplomowy, dołączając do wąskiego grona terapeutów dyplomowanych Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Dip. MDT), po czym rozpoczął dwuletnie kształcenie zakończone w 2012 roku zdobyciem uprawnień instruktorskich. Od 2013 samodzielnie prowadzi szkolenia z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg. Metody McKenziego. 
Jego zainteresowania i zdobyta wiedza pozwoliła mu współpracować z licznymi klubami sportowymi i rozwijać swoją pasję w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów cierpiących z powodu schorzeń narządu ruchu.

mgr Rajmund Tomczakowski - fizjoterapeuta, Dyplomowany Terapeuta (Dip. MDT) i Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty). 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej - magister fizjoterapii (1998). Uczestnictwo w licencjonowanych kursach z zakresu OMT Kaltenborn-Evjenth i PNF oraz uzyskanie w 2000 roku tytułu Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT), umożliwiło mu wyspecjalizowanie się w diagnozowaniu i terapii schorzeń kręgosłupa i kończyn. Efektem dalszego zainteresowania Metodą McKenziego i wykorzystania jej w praktyce klinicznej, było uczestnictwo w latach 2002-2003 w programie dyplomowym Międzynarodowego Instytutu McKenziego, zakończone w Rzymie 2003 roku egzaminem i uzyskaniem Dyplomu z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT). Po ukończeniu dwuletniego stażu jako asystent instruktora, otrzymał w 2007 roku uprawnienia instruktora Metody McKenziego. W 2013 roku uzyskał prawo do prowadzenia wszystkich stopni kursu z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg. Metody McKenziego.  W okresie ostatnich dwudziestu lat pracował w kilku warszawskich klinikach medycznych, a od 2008 roku wykorzystuje zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną.

mgr Jacek Tuz - Dyplomowany Terapeuta (Dip. MDT) i Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego (MDT Faculty).
Absolwent Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim - magister wychowania fizycznego (1993) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - magister fizjoterapii (1997). Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych m.in. OMT Kaltenborn-Evjenth, PNF, Lechnert–Schrott, jak również  FDM (zdany egzamin na stopień „FDM practitioner”). Od 1999 roku rozpoczął edukację z zakresu metody McKenziego uzyskując w 2000 roku tytuł Certyfikowanego Terapeuty Międzynarodowego Instytutu McKenziego (Cert. MDT). W 2003 roku w Rzymie zakończył egzaminem uczestnictwo w programie dyplomowym Międzynarodowego Instytutu McKenziego (2002-2003), otrzymując Dyplom z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT). Pod koniec 2008 roku uzyskał prawo uczenia metody McKenzego na terenie Polski, a od roku 2015 uprawnienia do prowadzenia wszystkich stopni kursu podstawowego z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) wg Metody McKenziego.
Od 1998 roku prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz jest twórcą i pomysłodawcą projektu „Fizjoterapia MDT” w Tychach. W pracy korzysta również z modelu FDM. Chętnie prowadzi wykłady, prelekcje, pogadanki, warsztaty nie tylko z metody McKenziego, ale także z zakresu fizjoprofilaktyki. Jest członkiem zespołu ekspertów ds. fizjoprofilaktyki Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a także członkiem Komisji Rewizyjnej KIF na lata 2016-2020.

 

CZAS TRWANIA: 4 dni (28 godz. dydaktyczne) / moduł

CENA: 1990 PLN / moduł

Szkolenie certyfikowane!Najbliższe terminy szkoleń