BMK Facebook

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego (RUSI)

UCZESTNICY:

fizjoterapeuci (licencjat/magister)

 

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego (ang.  Rehabilitative Ultrasound Imaging - RUSI) oznacza obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii i definiowane jest jako procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny morfologii mięśni i otaczających tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych. Pozwala również na wykonywanie ćwiczeń z tzw. sonofeedback. Nabyte podczas kursu umiejętności są doskonałym narzędziem wspomagającym diagnostykę funkcjonalną  w pracy fizjoterapeuty oraz podnoszą prestiż gabinetu.

Stosowane w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego RUSI pomaga obiektywnie stwierdzić zmiany w morfologii oraz funkcji mięśni stabilizujących ten kompleks, a także monitorować zmiany zachodzące w tych parametrach pod wpływem procesu rehabilitacji

 

Po ukończeniu kursu w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego uczestnik będzie potrafił:

1. Wskazać różnice między medycznym i rehabilitacyjnym obrazowaniem ultrasonograficznym

2. Opisać w jaki sposób rehabilitacyjne obrazowanie ultrasonograficzne wpisuje się w zakres praktyki fizjoterapeutycznej.

3. Przedstawić podstawowe zasady fizyki leżące u podstaw obrazowania ultrasonograficznego

4. Opisać zasady bezpieczeństwa i zasady tzw. minimalnego oddziaływania szkodliwego dotyczące rehabilitacyjnego obrazowania ultrasonograficznego w praktyce fizjoterapeutycznej.

5. Wymienić części składowe i właściwie operować aparatem ultrasonograficznym

6. Wygenerować, odczytać i zinterpretować obrazy ultrasonograficzne podstawy pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, w stanie ich relaksacji i skurczu

7. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha

8. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego w celu dokonania pomiarów zmian grubości  mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia wielodzielnego i wypieracza pęcherza moczowego

9. Zapisywać, dokumentować i transferować obrazy i klipy filmowe do multimedialnej prezentacji

10. Włączać rehabilitacyjne obrazowanie ultrasonograficzne w proces ewaluacji i tworzenia protokołów usprawniania pacjentów z bólem lędźwiowo-miedniczym.

WYKŁADOWCY:

Marcin Grześkowiak

Dyplomowany terapeuta manualny koncepcji Kaltenborn-Evjenth, w trakcie specjalizacji z ortopedycznej terapii manualnej według standardów IFOMT. Dyplomowany fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań). Autor i współautor licznych prac w zakresu terapii manualnej i dysfunkcji narządu ruchu. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych z zakresu terapii manualnej. Specjalizuje się w terapii zaburzeń i chorób kręgosłupa oraz obręczy biodrowej.

 

Dawid Łochyński

Dyplomowany fizjoterapeuta. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (AWF Poznań), a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Jest autorem wielu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym z zakresu neurofizjologii i rehabilitacji. Jego główne zainteresowania zawodowe związane są z fizjoterapią zaburzeń czynnościowych mięśni szkieletowych oraz kontroli nerwowo-mięśniowej wskutek procesu starzenia oraz chorób kręgosłupa i stawów obwodowych.

 

 

 

 

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godz. dydaktyczna = 45 min)

CENA: 900 PLNNajbliższe terminy szkoleń

7 - 8 kwietnia 2018 (16 godz. dydaktycznych)

Ultrasonograficzne obrazowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego

Prowadzący: Marcin Grześkowiak, Dawid Łochyński

Cena: 900 PLN